ILINK ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC

    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา และจะครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปีในวันที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้ ILINK ได้ยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก CAC ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นประกาศเจตนารมณ์ของ ILINK ในการให้ความสำคัญกับนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส  มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภาคธุรกิจของประเทศไทย

    สำหรับโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ (Collective Action Coalition against corruption : CAC) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปี 2553 และดำเนินการจัดตั้งโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำในภาคเอกชนไทย ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทั้ง 8 องค์กรได้มอบหมายให้ IOD ทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการและทำหน้าที่รับรองคุณสมบัติความเหมาะสมของบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาเป็นแนวร่วม โดยบริษัทที่เข้าร่วมต้องผ่านกระบวนการประเมินนโยบายและแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด